Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Zwierciadło Przyrody, dostępny pod adresem internetowym www.zwierciadloprzyrody.pl prowadzony przez Urszulę Kempny, Krobielewko 16, 66-440 Krobielewko gm. Skwierzyna, prowadzącą działalność nierejestrowaną, nieewidencjonowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Krobielewko 16, 66-440 Krobielewko gm. Skwierzyna
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zwierciadloprzyrody@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 663 242 456
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 15 2490 0005 0000 4000 3859 8496
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pn.-pt. w godzinach 10.00-17.00

§ 3. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drewnianafabryka.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.zwierciadloprzyrody.pl
Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dotępne jako “Dostępne od ręki” Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą – Rękodzielnikiem.
Usługa dodatkowa, zlecenie indywidualne lub “dostępne na zamówienie” – usługa świadczona przez Usługodawcę – Rękodzielnika na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości Produktów.

§4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 5. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia.

§5.Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Postanowieniach Ogólnych.

§ 6. Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wcześniejszym zalogowaniem się do Sklepu ewentualnie skorzystaniem z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem czasu, kiedy wskazany jest urlop, wyjazd lub inny powód Usługobiorcy – Rękodzielnika.
  Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Klient składający zamówienie indywidualne poprzez “dostępne na zamówienie”, lub zlecający usługę rękodzielniczą kieruje swą prośbę poprzez kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy lub drogą mail podane w zakładce “Kontakt”.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia od 7 do 21 dni roboczych
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przelew za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego zaksięgowaniu na koncie.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie, chyba że w opisie danego produktu wskazano inaczej.
 6. Sklep nie prowadzi regularnej sprzedaży stacjonarnej.

§ 8.Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka paczkomatowa,
 2. sklep nie prowadzi regularnej sprzedaży stacjonarnej, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatności za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
  • płatność za pośrednictwem PayPal ul.Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu.

§ 9.Odbiór dostawy

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie . W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenie nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera spisać protokół szkody i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Klient , który zawarł umowę na odległość kupując produkty “Dostępne od ręki”, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 3. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia rachunku zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji i preferencji konsumenta, personalizowany np. umieszczeniem napisu na produkcie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Kilent jest poinformowany, że każdy przedmiot i rzecz już sprzedana, a widniejąca na stronie sklepu jako wzór do ponownego wykonania i realizacji poprzez” Dostępne na zamówienie”, zostanie wykonana przez Rękodzielnika wg. preferencji Klienta, po wcześniejszym ustaleniu i kontakcie.
 8. Klient jest poinformowany, że każda rzecz, przedmiot wykonany na zamówienie poprzez “Dostępne na zamówienie” mogą różnić się od prezentowanych zdjęć na stronie sklepu fakturą, kształtem, kolorem, strukturą, co jest wynikiem zróżnicowania komponentów, wzorów i rzeczy występujących w przyrodzie i pozyskanych z natury przyrody.
 9. Za wycenione produkty “Dostępne na zamówienie”, które są zlecone przez Klienta do ponownego lub indywidualnego wykonania, rękodzielnik sprzedawca pobiera zaliczkę lub przedpłatę w wysokości 30% od należnej kwoty widniejącej na stronie sklepu pod wybranym do wykonania rękodziełem, lub inną umówioną przez obie strony kwotą za wykonanie rękodzieła. Dokonana przez Klienta zaliczka jest doliczana do całości należnej czy umówionej kwoty za zrealizowany i przedstawiony przez rękodzielnika przedmiot oraz zaakceptowany przez Klienta.
 10. Klientowi wycofującemu się z wykonania powierzonej usługi przez rękodzielnika w trakcie jej realizacji, nie zostanie zwrócona zaliczka dokonana na rzecz usługodawcy.
 11. W trakcie realizacji zamówienia dokonywanego przez rękodzielnika, klient na życzenie jest informowany o użytych materiałach i wyglądzie dzieła w formie zdjęć jpg. Za jakość i kolor odebranych przez Klienta zdjęć zleceniobiorca nie odpowiada.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma praw do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W przypadku wykrycia wady reklamowanego towaru mają Państwo prawo:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady;
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym
  terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego.

§ 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepieinternetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie 21.12.2022 r.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy